algemene voorwaarden

Update: 1 Januari 2022

1. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met
wie de overeenkomst tot levering van producten en
diensten van Azmaz Media wordt gesloten.
2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie,
mondeling, schriftelijk of per elektronische mail
bevestigt, van levering van één of meer producten of
diensten van Azmaz Media. Daar wordt een vergoeding
tegenovergesteld.
3. Website: de door Azmaz Media ontwikkelde website
en, indien overeengekomen, de bijbehorende
e-mailadressen, extra webpagina’s, extra modules,
inclusief het CMS, de Azmaz Media Content.
4. Azmaz Media Content: de door Azmaz Media geschreven
content (niet afkomstig van Wederpartij), waaronder
mede doch niet uitsluitend wordt verstaan de look &
feel, teksten, foto’s en eventuele andere materialen.
5. Content: de content die door Wederpartij
zelf (dan wel op verzoek van Wederpartij door
Azmaz Media) of door derden op de Website wordt
geplaatst, waaronder mede doch niet uitsluitend
wordt verstaan teksten, foto’s en eventuele andere
materialen.
6. Domeinnaam: de domeinnaam toegekend aan de
Website.
7. Registry: de organisatie waar de Domeinnaam is
geregistreerd, waaronder mede doch niet uitsluitend
de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
(SIDN).
8. Server: de server waarop de Website wordt
gehost.
9. CMS: Content Management Systeem.
10. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten
van intellectuele eigendom en daarmee verwante
rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht,
handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op
knowhow.
11. Storing: het in materiële zin niet voldoen van
de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde
functionele specificaties.
12. Algemene Voorwaarden: deze Algemene
Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze
kenbaar worden gemaakt.
13. Template: Een sjabloon voor een stuk code dat
voor meerdere websites gebruikt kan worden.
14. Webdesign: Het uiterlijk van de website,
waaronder de gebruikte kleuren en lettertypes.
15. Huisstijlontwikkeling: De mogelijkheid tot
ontwikkeling van de externe visuele presentatie van
een bedrijf door middel van o.a. eigen briefpapier,
logo, vervolgpapier, enveloppen, visitekaartje(s) en
andere visuele uitingen.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op alle Offertes en Overeenkomsten, betreffende
levering door Azmaz Media van Diensten aan
Wederpartij, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk,
elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of
tot stand zijn gekomen.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op overeenkomsten met Azmaz Media, voor
de uitvoering waarvan door Azmaz Media derden dienen
te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of
andere voorwaarden van Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Azmaz Media en de Wederpartij zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg
van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet
die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar
de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien de wederpartij niet steeds strikte naleving
van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
of dat Azmaz Media in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving
van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
8. Alle door Azmaz Media aangeleverde informatie
wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
9. Azmaz Media behandelt de door de wederpartij
aangeleverde informatie strikt vertrouwelijk.
10. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn
alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door
Azmaz Media en de Wederpartij zijn overeengekomen.
In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de
verschillende documenten van de Overeenkomst,
geldt de volgende rangorde:
De offerte/het overeenkomstformulier;
De Algemene Voorwaarden.
11. Azmaz Media is gerechtigd de Algemene
Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de
website van Azmaz Media of op een andere wijze aan
Wederpartij bekend gemaakt. Als Wederpartij de
wijziging niet wenst te accepteren is Wederpartij
gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na
de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de
datum waarop de wijziging in gaat.

1. Indien overeengekomen bestaat de
dienstverlening met betrekking tot de Website uit:
• Het registreren en/of transporteren van een
Domeinnaam:
• registreren van nieuwe Domeinnaam indien de
Wederpartij deze nog niet heeft
• indien Wederpartij wel een domeinnaam heeft
geregistreerd:
• het transporteren van de URL van bestaande
provider;
• of het op naam van Azmaz Media zetten van de reeds
geregistreerde domeinnaam.
Het hosten van Website op een Azmaz Media Server.
• Het aanmaken van één of, indien overeengekomen,
meerdere emailadres(sen) (webmail) behorende bij
de Domeinnaam.
• Indien Wederpartij een emailprogramma gebruikt,
is Azmaz Media niet verantwoordelijk voor de koppeling
tussen de webmail en het emailprogramma.
• Het ontwerpen en opleveren van de Website
inclusief het CMS waarmee Wederpartij zelf
aanpassingen kan doen aan de Content.
• Het leveren van service en support op de Content
(tekst en foto’s) en techniek van de Website.
2. Azmaz Media kan niet garanderen dat er geen
Storingen optreden. Azmaz Media doet haar uiterste
best om de Storingen met inachtneming van hetgeen
in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk
te verhelpen.
3. Azmaz Media is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten
gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van
onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te
passen aan de actuele
stand van de techniek en de ontwikkelingen in
de markt, zonder dat Wederpartij enig recht op
schadevergoeding of ontbinding toekomt.
4. Azmaz Media is gerechtigd voor de uitvoering van de
Dienst gebruik te maken van Diensten van derden.
5. Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens
Azmaz Media extra werkzaamheden met zich
meebrengt, of als Wederpartij of eventuele derden
in opdracht van Wederpartij, extra werkzaamheden
vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat
Wederpartij onvolledige/ onjuiste informatie
verstrekt), dan is Azmaz Media gerechtigd alle extra
bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen
ook die van derden, aan Wederpartij in rekening te brengen.

1. Alle aanbiedingen en offertes van Azmaz Media zijn
vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is
vermeld.
2. Alle aanvragen van de Wederpartij zijn bindend
en kunnen niet worden herroepen. De Overeenkomst
komt tot stand doordat een aanvraag van
Wederpartij door Azmaz Media wordt aanvaard
3. Azmaz Media is te allen tijde gerechtigd een aanvraag
te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel
heeft over de kredietwaardigheid van Wederpartij),
zonder dat hierdoor enig recht van Wederpartij
op schadevergoeding jegens Azmaz Media ontstaat.
Azmaz Media is daarbij niet verplicht haar redenen in dit
verband te vermelden.
4. Voor het gebruik van de Dienst is Wederpartij
de overeengekomen vergoedingen verschuldigd.
Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover
niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro,
exclusief BTW en overige heffingen.
5. De vergoedingen kunnen bestaan uit éénmalig
verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins
periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die
afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.
6. Azmaz Media is te allen tijde gerechtigd om van
Wederpartij een vooruitbetaling te verlangen.
7. Betaling dient te geschieden op de door Azmaz Media
op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is
overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte
van de factuur zijn de gegevens uit de administratie
van Azmaz Media leidend.
8. Enig beroep door Wederpartij op opschorting,
verrekening of aftrek is niet toegestaan.
9. Indien Wederpartij de factuur niet binnen de
betalingstermijn heeft voldaan, is Wederpartij zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum
van verzuim, is Wederpartij over het openstaande
bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte
van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente
op maandbasis hoger is dan 1% per maand in
welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd
is, tot aan de datum van de algehele voldoening.
Bij de berekening van de rentevergoeding wordt
een gedeelte van een maand als gehele maand
gerekend.
10. Vanaf de datum van verzuim is Wederpartij
naast betaling van de hoofdsom en daarover
verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding
van alle buitengerechtelijke, en eventueel
gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel
in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de
buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15%
van de hoofdsom, met een minimum bedrag van €
50,- (vijftig euro).
11. Azmaz Media is gerechtigd de kredietwaardigheid
van Wederpartij te onderzoeken. Indien wenselijk
dient Wederpartij, op eerste verzoek van Azmaz Media,
voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming
van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens
Azmaz Media. Azmaz Media is in zodanig geval gerechtigd
de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren
nadat gewenste zekerheid is verkregen.
12. Uiterlijk één maand na betaling van de volledige
kosten zet Azmaz Media de website live. Indien
hiervoor medewerking van Wederpartij is vereist
om, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, de site te
verhuizen, zal Azmaz Media de website desnoods in een
specifieke omgeving live zetten waardoor de URL
kan afwijken.
13. Als de Wederpartij verhuist of het factuuradres
van de Wederpartij wijzigt, dan dient de Wederpartij
daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe
vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres
schriftelijk aan Azmaz Media mee te delen.

1. In het kader van de ontwikkeling van de Website
zal Azmaz Media telefonisch of per e-mail contact
opnemen met Wederpartij om een interview af te
nemen t.b.v. de benodigde Content.
Wederpartij wordt tevens in gelegenheid gesteld
binnen 28 dagen Content aan te leveren mocht dit
van toepassing zijn.
2. In het kader van de oplevering ontvangt
Wederpartij een testlink per email om de Website
te beoordelen. Deze link blijft gedurende de
periode van 7 dagen geldig, hierna wordt de
Website offline gehaald. Wederpartij heeft 7
dagen de tijd om eventuele aanpassingen door
te geven aan Azmaz Media. Indien deze worden
geaccepteerd zal Azmaz Media de aanpassingen
verwerken en de aangepaste website opleveren.
Na deze aanpassingsronde geldt de website als
geaccepteerd.
Na opleveren van de Website krijgt de Wederpartij
de mogelijkheid om per i-Deal de eenmalige
(restant) kosten af te rekenen en tevens
toestemming te geven voor automatische incasso
om de servicekosten jaarlijks af te schrijven. Indien
de Domeinnaam (nog) niet beschikbaar is, zal
Azmaz Media de Website tijdelijk op een subdomein van
azmaz.nl publiceren.
3. Indien overeengekomen zal Azmaz Media aan de
Website (een) emailaccount(s) koppelen. Indien
Wederpartij reeds beschikt over een bestaand
e-mailadres, dan kan dat e-mailadres geplaatst
worden op de Website. Op verzoek van Wederpartij
kan Azmaz Media een nieuw e-mailadres opzetten
en Wederpartij via de mail uitleggen hoe dat
e-mailadres geïmplementeerd kan worden op zijn/
haar computer. Na afloop van de Overeenkomst zal
Azmaz Media het e-mailadres verwijderen.
4. Wederpartij zal, voor zover dat redelijkerwijs
noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het
uitvoeren van de Overeenkomst. Wederpartij zal
onder meer alle benodigde gegevens en materialen
voor de levering van de Diensten op door Azmaz Media
bekend gemaakte wijze en volgens de door haar
bekend gemaakte (technische) specificaties tijdig
verstrekken. Azmaz Media heeft het recht de eisen
en (technische) specificaties tijdens de duur van de
Overeenkomst te wijzigen. Azmaz Media zal Wederpartij
via een brief of e-mail van een dergelijke wijziging op
de hoogte stellen.
5. Wederpartij staat ervoor in dat de in punt
4 bedoelde gegevens en materialen juist en
volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van
deze gegevens en materialen door Azmaz Media
overeenstemt met de overeengekomen doeleinden,
geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)
rechten van derden dan wel anderszins niet
onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland
geldende wetgeving. Wederpartij garandeert ook
dat zijn eigen gebruik van de Dienst overeenstemt
met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene
Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd
is met de in Nederland geldende wetgeving.
Wederpartij zal zich onthouden van ieder handelen
dat de reputatie van Azmaz Media en haar Diensten
zou kunnen aantasten. Wederpartij vrijwaart
Azmaz Media volledig tegen eventuele aanspraken en
vorderingen tot schadevergoeding van derden ter
zake, en vrijwaart Azmaz Media ook voor alle door haar
in verband met deze aanspraken en vorderingen
gemaakte kosten.
5. Wederpartij is niet gerechtigd haar rechten of
verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen
aan derden of aan derden in gebruik te geven,
tenzij Azmaz Media hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming heeft verleend.
6. Wederpartij zal zich steeds houden aan alle door
Azmaz Media verstrekte of op de website van Azmaz Media
bekendgemaakte Richtlijnen voor het gebruik van de
Dienst.
7. Als in het kader van de Dienst gebruik wordt
gemaakt van inloggegevens dan dient Wederpartij
deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het
geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal
van de inloggegevens dient Wederpartij Azmaz Media
direct op de hoogte te stellen zodat Azmaz Media de
toegang tot de Dienst kan blokkeren of andere
passende maatregelen kan nemen. Wederpartij is
aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via zijn
inloggegevens.

1. Indien overeengekomen zal Azmaz Media de
Domeinnaam aanvragen en registreren bij de
Registry van de Domeinnaam. Wederpartij is
ermee bekend en akkoord dat op de aanvraag en
de registratie bij de Registry en het gebruik van
de Domeinnaam de Algemene Voorwaarden en
andere regels van de Registry van toepassing zijn.
Op verzoek van Wederpartij zal Azmaz Media deze
Algemene Voorwaarden en regels aan Wederpartij
doen toekomen.
2. Wederpartij is ermee bekend dat de Registry
de aanvragen van domeinnamen behandelt op
volgorde van binnenkomst. De Registry beslist over
de uiteindelijke toekenning van de Domeinnaam.
Azmaz Media zal haar uiterste best doen om de
Domeinnaam voor Wederpartij aan te vragen maar
kan geen enkele garantie geven op het succesvol
registreren van de Domeinnaam door Azmaz Media bij
de Registry.
3. Indien Wederpartij (of een derde in opdracht van
Wederpartij) voorafgaand aan de Overeenkomst
reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd, welke
Wederpartij in het kader van de Overeenkomst
wenst te gebruiken, dient Wederpartij er voor
zorg te dragen dat deze wordt overgedragen aan
Azmaz Media. Zodra de Domeinnaam is overgedragen
aan Azmaz Media, zal Azmaz Media er voor zorgdragen
dat deze Domeinnaam aan de Website gekoppeld
kan worden. In het kader van de overdracht
zal Wederpartij steeds alle hiervoor benodigde
informatie verscha en en medewerking verlenen,
waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het
opvragen van de EPP- token bij de huidige provider
en het verstrekken van de opdracht tot de overdracht
van de Domeinnaam.
4. Wederpartij is ermee bekend en akkoord dat
Azmaz Media de Domeinnaam uitsluitend op haar
eigen naam registreert. Als gevolg hiervan heeft
Wederpartij geen zeggenschap over de registratie
van de Domeinnaam.
5. Wederpartij staat er voor in dat zijn gebruik
van de Domeinnaam geen inbreuk maakt op
rechten van derden, waaronder mede doch niet
uitsluitend de aan derden toekomende merk- en
handelsnaamrechten. Indien Wederpartij vermoedt
dat de Domeinnaam inbreuk maakt op rechten van
derden zal hij/zij Azmaz Media daarvan zo spoedig
mogelijk op de hoogte brengen. Azmaz Media is te allen
tijde gerechtigd de Domeinnaam te veranderen,
bijvoorbeeld indien zij zelf het vermoeden heeft dat
het gebruik daarvan door Wederpartij inbreuk maakt
op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden
dan wel anderszins onrechtmatig is jegens derden.
Daar waar mogelijk zal Azmaz Media Wederpartij
voorafgaand schriftelijk op de hoogte brengen van
de verandering. De verandering van de Domeinnaam
leidt niet tot een verplichting van Azmaz Media tot
betaling van een vergoeding aan Wederpartij voor
de door hem gemaakte kosten of geleden schade.
Indien een derde Azmaz Media aanspreekt in verband
met een inbreuk op de aan hem toekomende
rechten, zal Azmaz Media deze derde doorverwijzen
naar Wederpartij. Wederpartij vrijwaart Azmaz Media
voor alle kosten en schade als gevolg van
aanspraken van derden dienaangaande.
6. Wederpartij is gerechtigd om na afloop van
de Overeenkomst de voor hem geregistreerde
Domeinnaam kosteloos over te nemen. Op verzoek
zal Azmaz Media een transfercode aanmaken en per
email aan Wederpartij verzenden. De transfercode
blijft gedurende 5 dagen geldig. Wanneer
Wederpartij binnen 5 dagen geen gebruik maakt van
de transfercode, wordt de Domeinnaam vrijgegeven
en (na een quarantaineperiode van 40 dagen)
beschikbaar gesteld voor registratie door derden.
Indien Wederpartij de Domeinnaam overneemt,
verhuist het emailadres automatisch mee (proces
van circa 5 dagen).
7. Alle juridische zaken strafrechtelijk omtrend inhoudelijke
content is de wederpartij die contract is aangegaan i.v.m.
door Azmaz Media ingekocht domeinnaam.
8. Alle inhoudelijke contant is door wederpartij die contract
is aangegaan omtrent de door Azmaz Media ingekocht
domeinnaam verantwoordelijk voor de copyright rechten
van derden.

1. Gedurende de duur van de Overeenkomst verleent
Azmaz Media Wederpartij een niet-exclusieve, beperkte
en niet-overdraagbare licentie met betrekking
tot de CMS. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd
de CMS te gebruiken (via de aan hem toegekend
wachtwoord en gebruiksnaam) op de Server ten
behoeve van het wijzigen, ontwikkellenen aanpassen
van de Website. Wederpartij is niet gerechtigd de
CMS geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te
verveelvoudigen, toegankelijk te maken, over te
dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te
maken voor enige derde. Tevens is het Wederpartij
niet toegestaan aanpassingen of wijzigingen in de
CMS aan te brengen, reserve kopieën van de CMS
te maken, de CMS te decomprimeren, de code te
verveelvoudigen of anderszins de CMS aan reverse
engineering te onderwerpen.
2. Wederpartij erkent dat alle intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de CMS
uitsluitend toekomen aan Azmaz Media en of haar
licentiegevers. Niets uit de Overeenkomst
strekt tot de overdracht van enige intellectuele
eigendomsrechten.
3. Het is Azmaz Media toegestaan technische
maatregelen te nemen ter bescherming van de CMS,
voor zover dit de afgesproken werking niet nadelig
beïnvloedt. Het is Wederpartij niet toegestaan een
dergelijke technische maatregel te verwijderen of te
ontwijken.

1. Gedurende de duur van de Overeenkomst zal
Azmaz Media aan Wederpartij een hostingdienst met
betrekking tot de Website leveren. In het kader van
de hostingdienst zal Azmaz Media schijfruimte op een
door Azmaz Media te bepalen Server ter beschikking
stellen voor het plaatsen van de Website, het
verhelpen van storingen en het verzorgen van de
bereikbaarheid van de Website.
2. Azmaz Media verbindt zich tot het verzorgen en aan
de stand der techniek aanpassen van de beveiliging
van de Server en Website en zal haar best doen om
onbevoegde toegang tot en onbevoegd aanpassen
van de Website te voorkomen.

1. Wederpartij zal door het gebruik van de Website
geen rechten van derden (waaronder mede doch
niet uitsluitend begrepen derden die eveneens van
de Websitediensten gebruik maken) schenden, zich
ten opzichte van die derden niet onwelvoeglijk of
onrechtmatig gedragen en aan derden geen schade
toebrengen. In het bijzonder zal Wederpartij:
• Geen spam of grote hoeveelheden e-mails per
keer, via de Website versturen;
• Zich geen toegang verschaft en tot computers,
computersystemen of websites waarvoor hij niet is
geautoriseerd;
• Niet opzettelijk virussen of andere programma’s
of gegevens verspreiden die schade kunnen
toebrengen aan de apparatuur, programmatuur of
gegevens van derden;
• Niet zodanig gebruikmaken van de Website
dat daardoor de juiste werking van de
computersystemen van Azmaz Media en haar
leveranciers of derden wordt verhinderd, dat
daardoor klanten van Azmaz Media of van de
leveranciers van Azmaz Media in het gebruik van hun
Website worden gehinderd of dat daardoor het
internetverkeer hinder ondervindt.
2. Wederpartij verkrijgt via een emailadres en
wachtwoord toegang tot het CMS en de Website.
Wederpartij dient te allen tijde vertrouwelijk om te
gaan met de wachtwoorden en de emailadressen
en draagt er zorg voor dat het CMS uitsluitend
door de bevoegde personen gebruikt kan worden.
Wederpartij is volledig aansprakelijk voor alle
aanpassingen in de Website via zijn toegang tot de
CMS.
3. Azmaz Media zal Wederpartij een handleiding voor
het gebruik van de CMS verstrekken. In aanvulling
hierop biedt Azmaz Media Wederpartij support met
betrekking tot het gebruik van de CMS, één en ander
in overeenstemming met artikel 12. Wederpartij
zal de door Azmaz Media verstrekte aanwijzingen
met betrekking tot maatregelen ter voorkoming en
beperking van storingen, calamiteiten, verminking of
verlies van gegevens steeds nauwkeurig opvolgen.
4. Onverminderd haar overige rechten en zonder
schadeplichtig te zijn, is Azmaz Media gerechtigd
om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op
te schorten, waaronder het verwijderen van de
Website, indien Wederpartij in strijd met dit artikel
handelt, Wederpartij vrijwaart Azmaz Media voor
aanspraken van derden die verband houden met het
handelen van Wederpartij in strijd met dit artikel.

1. De Website kan bestaan uit Azmaz Media Content en
Content afkomstig van Wederpartij. Wederpartij is
ermee bekend en akkoord dat de Azmaz Media Content
niet specifiek voor hem is ontwikkeld en dat de
Azmaz Media Content eveneens gebruikt kan worden
voor de producten van derden.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot de Website (exclusief de
Wederpartij Content) berusten bij Azmaz Media
en/ of haar licentiegever. Gedurende de duur
van de Overeenkomst verkrijgt Wederpartij een
niet-exclusief recht om de Azmaz Media Content te
gebruiken ten behoeve van de Website. Azmaz Media is
te allen tijde gerechtigd de Azmaz Media Content aan te
passen of te verwijderen zonder aansprakelijk te zijn
voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

1. Wederpartij staat ervoor in dat alle door hem
verstrekte en geplaatste Content, en alle overige
informatie, juist en volledig is, alsmede dat hij
gerechtigd is deze Content voor de Website te
gebruiken.
2. Wederpartij garandeert dat de Content en zijn
gebruik daarvan niet in strijd is met de in Nederland
geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt
op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden
dan wel anders niet onrechtmatig is. In het bijzonder
garandeert Wederpartij dat de Content geen
pornografisch materiaal bevat, niet haatdragend of
beledigend is en niet aanzet tot geweld. Wederpartij
vrijwaart Azmaz Media volledig tegen alle aanspraken
van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei
wijze ontstaan door zijn Content en het gebruik
daarvan, dan wel door het niet nakomen van
zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of het
handelen in strijd daarmee.
3. Het maken van een back-up of een kopie van
de Content en Azmaz Media Content maakt geen
onderdeel uit van de dienst, Azmaz Media is dan ook
niet aansprakelijk voor het verlies of het beschadigen
daarvan. Wederpartij zelf verantwoordelijk voor het
maken van een kopie of back up van de inhoud van
de Website.
4. Indien Azmaz Media het vermoeden heeft dat
de Content inbreuk maakt op de aan derden
toekomende (intellectuele eigendoms-) rechten
dan wel anderszins onrechtmatig is, zal Azmaz Media
Wederpartij hiervan op de hoogte brengen en hem
een termijn stellen waarbinnen de Content dient
te worden aangepast. Indien Wederpartij aan dit
verzoek geen gehoor geeft, acht Azmaz Media zich
gerechtigd de Content te verwijderen. Indien naar de
mening van Azmaz Media een nadere termijn echter niet
kan worden afgewacht is zij gerechtigd per direct tot
verwijdering over te gaan, zonder gehouden te zijn
tot enige schadevergoeding. Azmaz Media is gerechtigd
om .zip, mp3, jpg en soortgelijke bestanden te
verwijderen indien deze bestanden leiden tot een te
grote belasting van de Servers.

1. Na oplevering van de Website levert Azmaz Media support op basis een vaste uur per kwartaal op het gebied van het gebruik van de Website.
De support kan bestaan uit:
• uploaden van Content;
• verstrekken van voorlichting met betrekking tot de
plaatsing van de Content;
• aanpassen en aanvullen van de Website;
• aanpassen van beeldmateriaal met betrekking tot
de Website.

1. Azmaz Media maakt geen Website op maat. De
Website is gebaseerd op een Template, dat ook voor
Websites van andere klanten kan worden gebruikt.
Daardoor zijn er soms beperkingen van wat er wel
en niet kan worden geleverd ten aanzien van het
Webdesign.
2. Azmaz Media kan bestaande Templates updaten,
waardoor er wijzigingen in de website van de
Wederpartij kunnen ontstaan.
3. Azmaz Media kan de website gebruiken
voor promotionele doeleinden en Azmaz Media
kan de Wederpartij vermelden in haar
communicatiemiddelen, zoals de website www.
azmaz.nl

1. Indien Wederpartij Huisstijlontwikkeling afneemt,
kan Azmaz Media de opdracht krijgen om de volgende
diensten uit te voeren, welke in onderling overleg
kunnen worden beperkt of uitgebreid: a) Het
ontwikkelen van de externe visuele presentatie van
een bedrijf door middel van o.a. eigen briefpapier,
logo, vervolgpapier, enveloppen, visitekaartje(s)
en andere visuele uitingen. b) Het ontwerpen van
de verzochte externe visuele presentatie middels
het door Wederpartij aangeleverde informatie; c)
Het digitaal beschikbaar stellen van de Huisstijl en/
of het logo in het tussen partijen overeengekomen
bestandsformaat. Indien er geen bestandsformaat
is overeengekomen, zal Azmaz Media naar eigen inzicht
bepalen in welk bestandsformaat de Huisstijl en/of
het logo wordt aangeleverd.
2. Azmaz Media ontwikkelt één ontwerp. Na de
presentatie van de logo en/of Huisstijl heeft
Wederpartij 4 dagen de tijd om eventueel een
kleine aanpassing door te geven aan Azmaz Media.
Indien deze wordt geaccepteerd zal Azmaz Media de
aanpassing verwerken en de aangepaste logo en/of
Huisstijl opleveren.

Als Azmaz Media een model, monster of voorbeeld toont
of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van
aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren
zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld
afwijken.

Azmaz Media drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het
drukwerk. Hierbij is Azmaz Media op geen enkele manier
verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of
fouten in het drukwerk. De Wederpartij gaat ermee
akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat
de opdracht gedrukt wordt. Bij drukwerk dat in
combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen
ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk
of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het
origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder
geleverd drukwerk.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële
periode van één (1) jaar. Na afloop van deze initiële
periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend
verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de
Overeenkomst door een van de partijen uiterlijk twee
(2) maanden voor het einde van de contractperiode
schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd.
2. Bij overschrijding van een termijn,
overeengekomen door Azmaz Media en de wederpartij,
dient de Wederpartij Azmaz Media derhalve schriftelijk
in gebreke te stellen. Azmaz Media dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Azmaz Media zal de overeenkomst naar beste inzicht
en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van
de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Azmaz Media heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen
op het moment dat deze hem ter beschikking
worden gesteld. Indien de Wederpartij afname
weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, dan is Azmaz Media gerechtigd de
zaken op te slaan voor rekening en risico van de
Wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op de Wederpartij over op
het moment waarop zaken aan de Wederpartij ter
beschikking staan. Azmaz Media accepteert geen enkele
aansprakelijkheid hierdoor ontstaan.
6. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan Azmaz Media aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Azmaz Media worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Azmaz Media zijn
verstrekt, heeft Azmaz Media het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en / of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij
in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn
vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij
de gegevens aan Azmaz Media ter beschikking heeft
gesteld. Azmaz Media is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat Azmaz Media is uitgegaan
van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan
te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst
overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing
van de Wederpartij, van de bevoegde instanties
et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben
voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen
werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of
verlaagd. Azmaz Media zal daarvan zoveel als mogelijk
vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van
de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd,
daaronder begrepen een aanvulling, dan is Azmaz Media
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven
nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Azmaz Media bevoegde persoon en de Wederpartij
akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Azmaz Media een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en
/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen
in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens Azmaz Media gehouden is, dan is de Wederpartij
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van
Azmaz Media daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Azmaz Media met de Wederpartij een vast
honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
Azmaz Media niettemin te allen tijde gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder
dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om
de overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging
van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of
op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg
van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan
is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt
op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden, tenzij Azmaz Media:
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op
basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te
voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een
bevoegdheid of een op Azmaz Media rustende
verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de oplevering langer
dan drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden;

1. Azmaz Media is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien de Wederpartij de
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van
de overeenkomst Azmaz Media ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal
nakomen, indien de Wederpartij bij het sluiten
van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is of indien door de vertraging aan de
zijde van de Wederpartij niet langer van Azmaz Media
kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen
de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen. Zolang de Wederpartij de vergoeding niet
volledig voldoet, is Azmaz Media gerechtigd de levering
van de dienst of de goederen op te schorten.
2. Onverminderd haar overige rechten en zonder
schadeplichtig te zijn, is Azmaz Media gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien
Wederpartij:
niet voldoet aan haar verplichtingen uit 4, 7.3 of 9.1;
op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in
de nakoming van een verplichting uit hoofde van de
Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk
schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een
redelijke termijn herstelt.
3. Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst
ontslaat Wederpartij nimmer van enige
betalingsverplichting ter zake van al door geleverde
Diensten. Bedragen die voor de beëindiging heeft
gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter
uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of
geleverd, worden op het moment van de beëindiging
direct opeisbaar. Azmaz Media gerechtigd de levering
van de dienst of de goederen op te schorten.
4. Voorts is Azmaz Media bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Azmaz Media kan
worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt
ontbonden zijn de vorderingen van Azmaz Media
op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien
Azmaz Media de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
5. Indien Azmaz Media tot opschorting of ontbinding
overgaat, is Azmaz Media op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de ontbinding aan de Wederpartij
toerekenbaar is, is Azmaz Media gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is
Azmaz Media gerechtigd de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door Azmaz Media, zal Azmaz Media in overleg
met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar
is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor Azmaz Media extra kosten met zich meebrengt,
dan worden deze aan de wederpartij in rekening
gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij Azmaz Media anders aangeeft.
9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)
surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van
de wederpartij, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat
het Azmaz Media vrij om de overeenkomst terstond
en met directe ingang op te zeggen dan wel de
order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Azmaz Media op de wederpartij zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10. Indien de wederpartij een geplaatste order
geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd
met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten
daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal
aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
11. Wanneer de wederpartij niet binnen het gestelde
termijn presteert, wordt de wederpartij schriftelijk
in gebreke gesteld en wordt hem een termijn
van 5 werkdagen geboden om alsnog aan zijn
tegenprestatie te kunnen voldoen. Blijft prestatie uit
dan is de wederpartij in verzuim. Azmaz Media zal, zo
een geval zich voordoet, zich beraden over verdere
juridische stappen.
12. Direct na beëindiging van de Overeenkomst
retourneert Wederpartij al hetgeen in het kader van
de Overeenkomst aan Wederpartij ter beschikking
heeft gesteld en staakt Wederpartij het gebruik van
de Dienst.
13. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn
om beëindiging van de Overeenkomst te overleven,
blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van
kracht.

1. Azmaz Media is niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting jegens de Wederpartij indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Azmaz Media geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Azmaz Media
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Azmaz Media kan gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
4. Voor zoveel Azmaz Media ten tijde van het
intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen
of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Azmaz Media gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake
van een afzonderlijke overeenkomst.

1. Wederpartij maakt bij Azmaz Media gebruik
van automatische incasso; dat wil zeggen dat
de Wederpartij aan Azmaz Media een machtiging
verstrekt tot het incasseren van de maandelijkse
en/of jaarlijkse servicekosten na de betaling van de
eenmalige kosten per i-Deal.
2. Azmaz Media stelt machtigingen in per Website,
dus niet per afgenomen module. Wederpartij is
zelf verantwoordelijk voor de betalingen middels
automatische incasso. Indien Wederpartij in gebreke
blijft, zal de Website offline gehaald worden 30
dagen na de mislukte incasso.
3. Als Wederpartij Azmaz Media gemachtigd heeft om
per betaalperiode een bedrag af te schrijven van
zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met
recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag
binnen 30 dagen na incasso worden teruggestort.

1. Indien Azmaz Media aansprakelijk mocht zijn, dan is
deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. Azmaz Media is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, ontstaan doordat Azmaz Media
is uitgegaan van door of namens de Wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Azmaz Media aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Azmaz Media beperkt maximaal tweemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft en wat redelijkerwijs van Azmaz Media mag
worden verwacht.
4. De aansprakelijkheid van Azmaz Media, indien
aansprakelijk, is in ieder geval steeds beperkt tot
het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
5. Azmaz Media is, indien aansprakelijk, uitsluitend
aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Azmaz Media
aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
voor zoveel deze aan Azmaz Media toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover
de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze algemene voorwaarden. Azmaz Media is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Azmaz Media of
zijn leidinggevende ondergeschikten.

1. De Wederpartij vrijwaart Azmaz Media voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan Azmaz Media
toerekenbaar is. Indien Azmaz Media uit dien hoofde
door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Wederpartij gehouden Azmaz Media zowel buiten als in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, dan is Azmaz Media,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde
van Azmaz Media en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

1. Azmaz Media behoudt zich de rechten en
bevoegdheden voor die hem toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. Azmaz Media heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter
kennis van derden wordt gebracht.

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Azmaz Media
partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel
of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Azmaz Media
is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft Azmaz Media het recht het geschil voor
te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Beide partijen zullen eerst een beroep op de
rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
4. Alvorens de wederpartij een beroep doet op de
rechter dient, tenzij beide partijen van een andere
mening zijn toegedaan, de wederpartij een beroep te
doen op een NMI- erkende mediator om het geschil
buitenrechtelijk te beslechten.
25. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde
versie van de Algemene voorwaarden.
2. De Nederlandse tekst van de algemene
voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

Azmaz.nl gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.  Lees meer

Waarmee kunnen we u helpen?